เปิดหน้าต่อไป

บริการทางด้านกฎหมาย

ทนายแก้ม.com
ทนายแก้ม.com

  งานบังคับคดีและเร่งรัดหนี้สิน
- ให้บริการสืบคดีต่างๆ ก่อนฟ้องคดี หรือนำจับตามหมายจับ
- ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
- ยึดทรัพย์บังคับคดี ตรวจสอบประวัติ สถานะทางธุรกิจของลูกหนี้ ฯลฯ
- สืบหาข้อมูลการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ แหล่งปลอมแปลงสินค้า หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

งานบริการด้านทะเบียน
- รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนจำนอง จำนำ ฯลฯ
- รับจดทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว และจดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด เช่น วีซ่า ใบอนุญาตประกอบการงานในประเทศไทย (Work Permit) ฯลฯ
- รับจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุด

งานบริการด้านธุรกิจทุกประเภท
- รับปรึกษาและพัฒนาโครงการธุรกิจทุกประเภท ฯลฯ
- วิเคราะห์จัดทำรายละเอียดความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจและการลงทุนภายในประเทศ ฯลฯ
- รับดำเนินการขอใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบโรงงาน, ใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้า ฯลฯ
- รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ฯลฯ

งานบริการด้านรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
- รับปรึกษาและให้บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารต่างๆ อาทิ รับรองลายมือชื่อในเอกสาร, รับรองคำแปลเอกสาร, รับรองความมีอยู่ของเอกสาร, รับรองตัวบุคคล, จัดทำคำให้การ งานรับรองอื่นๆที่กฎหมายกำหนด