เปิดหน้าต่อไป

ประวัติการทำงาน

        โดยเริ่มก่อตั้งและดำเนินงานให้บริการทางด้านกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ในชื่อของสำนักกฎหมายกุลกัลยเอก “โดยมุ่งมั่นในการดำเนินวิชาชีพทนายความอันหลากหลาย” เนื่องจากมีทนายความที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์หลายด้านเข้าร่วมอยู่ในสำนักงาน ต่อมาเพื่อให้สำนักงานมั่นคงมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับแผนการทำงานมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษา หรือ ดำเนินคดีแพ่ง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อาทิ สถาบันการเงิน ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ตลอดทั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และรับว่าความคดีอาญาอีกด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อบุคลากรของสำนักงาน และระบบภาษีที่ถูกต้องชัดเจน จึงได้ปรับรูปแบบขององค์กร จากสำนักงานทนายความ เป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2563
เราตระหนักถึงภาระหน้าที่อันมีเกียรติแห่งวิชาชีพทนายความ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์อันเป็นสิ่งสำคัญของวิชาชีพ นั่นคือ “วิชาชีพทนายความ คือ การรับใช้ประชาชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง ความชอบธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต” ตลอดมา และยังเป็นผู้รับใช้ประชาชนและสังคมตลอดไป
ปัจจุบัน บุคลากรของเราได้รับความไว้วางใจให้เข้าทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ เป็นกรรมการอิสระหรือที่ปรึกษาในบริษัทต่างๆ ตลอดทั้งองค์กรการกุศลต่างๆ อีกด้วย