เปิดหน้าต่อไป

งานคดี และนิติกรรมสัญญา

  งานคดีและนิติกรรมสัญญา
- รับดำเนินคดีทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา, คดีแพ่ง ตลอดถึงคดีตามกฎหมายพิเศษ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร), กฎหมายล้มละลาย, กฎหมายปกครอง, กฎหมายครอบครัว, กฎหมายแรงงาน หรืออื่น ๆ
- รับดำเนินคดีให้กับสถาบันทางการเงิน กลุ่มบริษัทสินเชื่อ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุดไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา, คดีแพ่ง (ผิดสัญญาเช่าซื้อ, ผิดสัญญากู้ยืม, สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี, ฟ้องขับไล่, ค่าส่วนกลาง เป็นต้น)
- ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และให้คำปรึกษาอรรคคดีต่าง ๆ
- ให้บริการงานเกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท รวมทั้งสัญญาภาครัฐ และสัมปทานต่าง ๆ ด้านภาษีอากร ด้านกฎหมายแรงงาน ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้านกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence) เป็นต้น

งานบริการด้านคดีอาญา

งานบริการด้านคดีแรงงาน

งานบริการด้านคดีครอบครัว

งานบริการด้านคดีอื่นๆ