เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับทนายแก้ม

ทนายแก้ม.com
ทนายแก้ม.com

  นางสาวฐศิรกูล อัครบวร
ทนายความ ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 2346/2555
ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
- ผ่านการอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
- ผ่านการอบรมทนายความอาสาแห่งสภาทนายความ
- ผ่านการอบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร